Bericht voor alle leerlingen van het Zwijsen College en het Fioretti College en hun ouders/verzorgers

Bericht voor alle leerlingen van het Zwijsen College en het Fioretti College en hun ouders/verzorgers

Geplaatst op: zaterdag 14 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Op dit moment is het nog zo dat de scholen in Brabant open zijn. Wegens de zeer grote aantallen afwezige leerlingen en leraren op zowel het Zwijsen College als het Fioretti College kunnen we toch niet spreken van een normaal onderwijsproces. De leraren die er zijn, verzorgen hun lessen aan de aanwezige leerlingen. Maar het gevolg zou kunnen zijn dat de leerlingen die thuis moeten blijven belangrijke stof missen. En de leraren die thuis zijn, verzorgen op dit moment helemaal geen lessen terwijl de meesten niet echt ziek zijn, maar volgens de richtlijnen van RIVM met milde gezondheidsklachten thuis moeten blijven. Dat willen we veranderen.

We gaan er alles aan doen om er voor te zorgen dat de lessen op afstand gegeven gaan worden. Dat kan niet zomaar, dat vraagt om nog een intensieve voorbereiding door zowel onze leraren als onze ICT-mensen. Op dit moment wordt daar al heel hard aan gewerkt en maandagavond verwachten we voor een groot deel van de lessen startklaar te zijn met een uitloop naar dinsdag.

Omdat het Zwijsen College werkt met een andere elektronische leeromgeving dan het Fioretti College zal het op twee verschillende manieren gebeuren, maar het doel is gelijk: het onderwijsproces krijgt doorgang voor alle leerlingen, ook thuis.

Wat betekent dit voor jullie, jongens en meisjes, en wat betekent het voor u als ouder?

Zwijsen College

De lessen vinden maandag gewoon doorgang terwijl kleine groepen leraren zich beurtelings voorbereiden op de organisatie van digitale lessen binnen Google Classroom. Vanaf dinsdag en/of woensdag wordt hier een gefaseerde start mee gemaakt en krijgen alle leerlingen en ouders instructies. Het contact met de mentor verloopt via de reguliere route.

Fioretti College

De lessen aanstaande maandag vinden plaats volgens het normale rooster. Vanaf 12.05 uur zijn er echter geen lessen meer en gaan de leerlingen naar huis. De leraren werken de rest van de dag op school aan het startklaar maken van het afstandsonderwijs. Vanaf dinsdag wordt hier een start mee gemaakt en krijgen alle leerlingen en ouders instructies. 

Op de dagen waarop de mentor van uw kind normaliter lessen verzorgt, zal hij of zij tussen 16.00 uur en 17.00 uur “spreekuur” houden via e-mail, zodat leerlingen vragen die zij hebben aan hun mentor kunnen voorleggen. Deze spreekuren zullen we opnemen in het rooster, zodat helder is welke dagen het betreft.

Op het praktijkonderwijs gaan we onderzoeken of het mogelijk is een goede invulling voor onderwijs op afstand te vinden. Dat vraagt nog wat meer tijd.

Voor beide scholen

De lessen blijven volgens rooster verlopen. Dat wil zeggen dat de leerlingen die thuis zijn op hun normale roostermomenten aan de slag gaan met de ingeroosterde les. Daarvoor dienen zij de beschikking te hebben over een computer. Veel kinderen hebben hun eigen laptop of chromebook, maar anderen zullen een laptop of computer van thuis nodig hebben. Mocht dit problemen geven, laat dit dan weten aan de mentor van uw kind(eren).

Het is van groot belang dat de leerlingen die thuis zijn de discipline hebben om op de normale lesuren aan het werk te gaan. Hierbij zal de hulp en sturing van u, ouders, waarschijnlijk hard nodig zijn. Als er ooit een moment geweest is waarbij het duidelijk is dat school en ouders sámen de verantwoordelijkheid dienen te dragen voor een goed verloop van het onderwijs dan is het nu wel. Wij doen dan ook een dringend beroep op u er voor te zorgen dat uw kind thuis werkt.

Zo lang de scholen open zijn zullen we dus kinderen hebben die de lessen op school volgen terwijl de kinderen die thuis moeten blijven dit tegelijkertijd thuis doen. Hiermee zijn wij meteen voorbereid op de mogelijke situatie waarin scholen dicht moeten en al het onderwijs thuis moet plaatsvinden.

Er kan nog steeds sprake zijn van lessen die uitvallen. Leraren die echt ziek zijn, kunnen geen lessen verzorgen. De leerstof staat echter wel in de planner en leerlingen kunnen zelf zoveel mogelijk doorwerken. 

Dan nog een belangrijke maatregel

Op beide scholen gaan we voorrang geven aan de lessen aan de examenklassen. Dat betekent dat, wanneer er een leraar niet is die die dag les moet geven aan een examenklas, we een ándere aanwezige leraar op die klas plaatsen om de les toch doorgang te laten vinden. De lessen die dan eigenlijk door deze tweede leraar zouden worden gegeven, vallen dan uit.

Ik hoop van harte dat u het met ons eens bent dat de examenleerlingen nu onze eerste aandacht dienen te krijgen.

Afspraken met betrekking tot toetsing en schoolexamens

Tot eind maart worden er speciale afspraken rondom toetsing gemaakt, te weten:

  • Klassen 1 t/m 3 vmbo, havo en vwo: toetsen gaan niet door tot en met 31 maart. Inhaaltoetsen die zijn of worden afgesproken, gaan door.
  • Klassen 4 vmbo basis, kader en mavo: schoolexamens gaan door. We gebruiken week 14 (begint maandag 30 maart) om in te halen en misschien nog een andere week indien nodig. 
  • Klassen 5 havo en 6 vwo: schoolexamens gaan door. Inhaaltoetsen en mondelinge examens gaan door. 
  • Klassen 4 havo , 4 en 5 vwo: er worden vooralsnog geen toetsen afgenomen. Inhaaltoetsen gaan door in week 13 (begin maandag 23 maart). 

In de laatste week van maart of eerder als er nieuwe informatie beschikbaar is, nemen we besluiten voor het vervolg op de bovenstaande afspraken m.b.t. toetsen en schoolexamens.

Voor nu hoop ik u, ouders, en jullie, jongens en meisjes, weer voldoende geïnformeerd te hebben. We bevinden ons in een lastige situatie en wij willen ons tot het uiterste inzetten om ervoor te zorgen dat het onderwijsproces doorgang kan vinden. Voor ons is het allerbelangrijkste dat onze leerlingen niet de dupe worden van de huidige omstandigheden en daar doen wij allen ons uiterste best voor. De raad van bestuur van onze vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is continu in gesprek met zowel de onderwijsinspectie als het ministerie om er voor te zorgen dat continuering van ons onderwijs niet verder in gevaar komt. Ik blijf u/jullie informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn en mochten er op dit moment nog vragen zijn, stel die dan aan de mentor van uw zoon of dochter.

U, ouders, wil ik bij voorbaat van harte danken voor de samenwerking om het genoemde afstandsonderwijs goed te laten verlopen. We hopen dat er weer gauw betere tijden komen.

Met vriendelijke groet, mede namens beide locatiedirecties,

Anita O’Connor
Algemeen directeur VO Veghel
Tot VO Veghel behoren het Fioretti College en het Zwijsen College