Inspraak

Leerlingenraad

De leerlingenraad is ingesteld om de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij (de ontwikkeling van) het onderwijs en de buitenlesactiviteiten van de school en om de belangen van de leerlingen te behartigen. Leerlingen die lid willen worden van de leerlingenraad kunnen zich aan het begin van het nieuwe schooljaar aanmelden. Uit de leerlingenraad worden drie leerlingen afgevaardigd naar de medezeggenschapsraad. Ook hebben leerlingen uit de leerlingenraad zitting in de sollicitatiecommissie bij de werving en selectie van nieuwe leraren. 

In het leerlingenstatuut (zie website) is een aantal rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd om daarmee de kwaliteit van het onderwijs en van de schoolorganisatie te bevorderen. 

Leerlingpanels

Elk team heeft een eigen leerlingpanel waarin met de teamleider of leerlingcoördinator onderwerpen die spelen op de afdeling worden besproken. Ook wordt het leerlingpanel gebruikt om feedback te vragen op bepaald beleid. Met name het perspectief van de leerling is dan van belang.

MR

De medezeggenschapsraad van de school, waarin de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers zijn vertegenwoordigd, bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel en de locatiedirecteur van de school. In het reglement van de raad is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht.

De leden van de personeelsraad zijn: de heer Thijs Brands, de heer Paul van Gogh, de heer Jos Krijnen, de heer Leander Rath, mevrouw Lieke van Dinteren en de heer Willem Timmers.

De leden van de personeelsraad zijn ook lid van de medezeggenschapsraad.  De volgende leerlingen hebben zitting in de medezeggenschapsraad: Daniel van Uden, Robin Heesakkers en Kim van den Broek.

Het algemene e-mailadres van de MR is: medezeggenschapsraad@zwijsencollege.nl

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging is de ouderraad.

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en leerlingen. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het schoolbestuur en is een klankbord voor de oudergeleding van de MR. Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering waar terug gekeken wordt op het afgelopen jaar.

De ouderraad bestaat uit betrokken ouders die graag constructief meedenken over o.a. communicatie, ouderbetrokkenheid en thema-avonden. Voor input zijn we afhankelijk van de ouders/verzorgers. Voor input óf informatie kunt u mailen naar: ouderraad@zwijsencollege.nl

Ouderpanels 

Het Zwijsen College stelt contact met ouders/verzorgers zeer op prijs. De school organiseert jaarlijks verschillende contactmomenten met ouders/verzorgers. Door de bijeenkomsten van de ouderpanels kunnen we in nauw contact met een aantal ouders/verzorgers zaken bespreken die voor een goed verloop op school belangrijk zijn. Het perspectief van ouders/verzorgers is daarbij voor ons een belangrijk aspect. 

Teamleiders
Brugklas   C Hazenveld
Havo 2      T van de Camp
Havo 3      B Coppens
Havo 4      R Wellens
Havo 5      R Cuppen

Vwo 1-2    M Smeets
Vwo 3-4    L van Grotel
Vwo 5-6    R van Vlijmen