Inspraak

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van het Voortgezet Onderwijs Veghel speelt een belangrijke rol in onze school. De MR is een wettelijk ingesteld orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van ouders/verzorgers, leerlingen en personeel.

De MR heeft verschillende taken en bevoegdheden. Een van de belangrijkste taken is het adviseren van de schoolleiding over beleidszaken die de school aangaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over onderwijskundige vernieuwingen, het leerlingenstatuut, het schoolplan, de begroting en het vakantierooster. De MR heeft het recht om gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan de schoolleiding.

Daarnaast heeft de MR ook instemmingsrecht. Dit betekent dat bepaalde besluiten van de schoolleiding pas kunnen worden genomen nadat de MR hiermee heeft ingestemd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om besluiten die betrekking hebben op de onderwijskundige doelstellingen van de school, de inrichting van het onderwijs en de benoeming of ontslag van de schoolleiding.

De MR fungeert als een klankbord voor ouders, leerlingen en personeel. Het is een platform waarop zij hun ideeën, wensen en zorgen kunnen delen en bespreken. De MR kan signalen en knelpunten binnen de school oppikken en deze bespreekbaar maken met de schoolleiding. Hierdoor draagt de MR bij aan een open en transparante communicatie tussen de schoolleiding en de verschillende belanghebbenden. 

Samenstelling en vergaderfrequentie
In de MR van VO Veghel hebben momenteel acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen zitting. De MR komt zo'n vijfmaal per jaar in vergadering bijeen.

De MR-leden

Personeel

 Dhr. T. Brands  Voorzitter  thijs.brands@voveghel.nl
 Dhr. W. Timmers  Secretaris  willem.timmers@voveghel.nl
 Dhr. J. Vos  Lid  john.vos@voveghel.nl
 Mevr. M. van den Heuvel  Lid  marga.vandenheuvel@voveghel.nl
 Dhr. M. Bissels  Lid  maurice.bissels@voveghel.nl
 Dhr. R. van den Hurk  Lid  rob.vandenhurk@voveghel.nl
 Dhr. J. Krijnen  Lid  jos.krijnen@voveghel.nl
 Mevr. S. Melchers  Lid  sandra.melchers@voveghel.nl

Ouders

 Mevr. P. Peters  Lid  peggie_doorenbosch@hotmail.com
 Mevr. T. Kordewinders  Lid   trudekordewinders@hotmail.com
 Dhr. D. Schweitzer  Lid  dpn_schweitzer@hotmail.com
 Mevr. P. Beurskens  Lid  petra_118@hotmail.com

Leerlingen

 Niels van den Broek  Lid   niels.21365@fioretti-college.nl  
 Bommel Heesakkers   Lid   bommel.21954@fioretti-college.nl 
 Raja van Dijk  Lid   raja.vandijk@zwijsencollege.org  
 Luc van Doorn  Lid  luc.vandoorn@zwijsencollege.org  

 

Contact met de MR
Het is mogelijk om per e-mail contact op te nemen met de MR. Klik hier om naar het contactformulier te gaan. Stel uw vraag of plaats uw opmerking en laat uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achter. De MR neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Agenda MR schooljaar 2024-2025 

  • 17 september 2024
  • 12 november 2024
  • 8 april 2025
  • 10 juni 2024
  • 1 juli 2025

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad is ingesteld om de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij (de ontwikkeling van) het onderwijs en de buitenlesactiviteiten van de school en om de belangen van de leerlingen te behartigen. Leerlingen die lid willen worden van de leerlingenraad kunnen zich aan het begin van het nieuwe schooljaar aanmelden. Uit de leerlingenraad worden drie leerlingen afgevaardigd naar de medezeggenschapsraad. Ook hebben leerlingen uit de leerlingenraad zitting in de sollicitatiecommissie bij de werving en selectie van nieuwe leraren. 

In het leerlingenstatuut (zie afspraken) is een aantal rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd om daarmee de kwaliteit van het onderwijs en van de schoolorganisatie te bevorderen.

Oproep
Als leerlingenraad denken wij graag mee met school. We organiseren jaarlijks leuke activiteiten en daarnaast hebben we een gezellige en gevarieerde club jongeren, van onderbouw tot bovenbouw en van havo tot vwo! Hoe gaaf zou het zijn als jij ook je steentje bij kunt dragen aan de leerlingenraad van de school? Gelukkig kan dat! Je kunt namelijk altijd binnenlopen in onze ruimte van de leerlingenraad (218a) of ons even mailen. Dat kan naar één van de adressen hieronder of naar ons algemene adres: leerlingenraad@zwijsencollege.org.


Leerlingpanels

Elk team heeft een eigen leerlingpanel waarin met de teamleider of leerlingcoördinator onderwerpen die spelen op de afdeling worden besproken. Ook wordt het leerlingpanel gebruikt om feedback te vragen op bepaald beleid. Met name het perspectief van de leerling is dan van belang.

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging draagt de naam 'ouderraad'.

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en de leerlingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. De ouderraad vormt tevens het klankbord voor de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Eens per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waar verslag gedaan wordt van de activiteiten en waar verantwoording wordt afgelegd aan de leden. 

Het jaarverslag 2022

De ouderraad bestaat uit betrokken ouders die graag constructief meedenken over o.a. communicatie, ouderbetrokkenheid en thema-avonden. Voor input zijn we afhankelijk van de ouders/verzorgers. Voor input óf informatie kunt u mailen naar: ouderraad@zwijsencollege.onmicrosoft.com.

 

Ouderpanels

Het Zwijsen College stelt contact met ouders/verzorgers zeer op prijs. De school organiseert jaarlijks verschillende contactmomenten met ouders/verzorgers. Door de bijeenkomsten van de ouderpanels kunnen we in nauw contact met een aantal ouders/verzorgers zaken bespreken die voor een goed verloop op school belangrijk zijn. Het perspectief van ouders/verzorgers is daarbij voor ons een belangrijk aspect.