Inspraak

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van VO Veghel, waartoe zowel het Fioretti College als het Zwijsen College behoren, fungeert als een ‘critical friend’ voor de schoolleiding. Naast vertegenwoordigers vanuit het onderwijzend personeel van beide scholen hebben ook twee vertegenwoordigers vanuit het onderwijsondersteunend personeel VO Veghel zitting in de raad. De MR bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid.

In de raad zijn de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers vertegenwoordigd. Het overleg met de MR wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur VO Veghel, het directielid Onderwijs & Organisatie VO Veghel en de locatiedirecteuren van beide scholen. In het reglement van de MR is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht.

De medewerkers die zitting hebben in de medezeggenschapsraad vormen de personeelsgeleding van de MR.

Samenstelling en vergaderfrequentie
In de MR van VO Veghel hebben momenteel acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen zitting. De MR komt zo'n vijfmaal per jaar in vergadering bijeen.

MR-leden

Personeel

Dhr. T. van Boekel   Lid   ties.vanboekel@voveghel.nl
Dhr. W. Timmers   Secretaris   willem.timmers@voveghel.nl
Dhr. R. Jonker   Lid   rik.jonker@voveghel.nl
Mw. S. Melchers   Lid   sandra.melchers@voveghel.nl
Dhr. T. Brands   Lid   thijs.brands@voveghel.nl
Dhr. P. van Gogh   Lid   paul.vangogh@voveghel.nl
Dhr. M. Bussers   Lid   marc.bussers@voveghel.nl
Vacature     


Ouders

Dhr. P. Rombout   Lid  
Mw. G. van Genugten   Lid  
Dhr. O. Beltman   Lid   
Mw. S. Gajadhar   Lid   

 

Leerlingen

Tara Goosen   Lid    tara.goosen@zwijsencollege.org
Lisa van Doorn   Lid    lisa.vandoorn@zwijsencollege.org


Contact met de MR
Het is mogelijk om per e-mail contact op te nemen met de MR. Klik hier om naar het contactformulier te gaan. Stel uw vraag of plaats uw opmerking en laat uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achter. De MR neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Agenda schooljaar 2022-2023
Het vergaderschema van de MR in het schooljaar 2022-2023:

  • Dinsdag 4 oktober
  • Dinsdag 15 november
  • Dinsdag 14 maart
  • Dinsdag 16 mei
  • Dinsdag 13 juni

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad is ingesteld om de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij (de ontwikkeling van) het onderwijs en de buitenlesactiviteiten van de school en om de belangen van de leerlingen te behartigen. Leerlingen die lid willen worden van de leerlingenraad kunnen zich aan het begin van het nieuwe schooljaar aanmelden. Uit de leerlingenraad worden drie leerlingen afgevaardigd naar de medezeggenschapsraad. Ook hebben leerlingen uit de leerlingenraad zitting in de sollicitatiecommissie bij de werving en selectie van nieuwe leraren. 

In het leerlingenstatuut (zie afspraken) is een aantal rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd om daarmee de kwaliteit van het onderwijs en van de schoolorganisatie te bevorderen.

Oproep
Als leerlingenraad denken wij graag mee met school. We organiseren jaarlijks leuke activiteiten en daarnaast hebben we een gezellige en gevarieerde club jongeren, van onderbouw tot bovenbouw en van havo tot vwo! Hoe gaaf zou het zijn als jij ook je steentje bij kunt dragen aan de leerlingenraad van de school? Gelukkig kan dat! Je kunt namelijk altijd binnenlopen in onze ruimte van de leerlingenraad (218a) of ons even mailen. Dat kan naar één van de adressen hieronder of naar ons algemene adres: leerlingenraad@zwijsencollege.org.

Bestuur schooljaar 2022-2023

Lisa van Doorn
Voorzitter LR en lid MR
lisa.vandoorn@zwijsencollege.org

  Tara Goosen
Vice-voorzitter LR en lid MR
tara.goosen@zwijsencollege.org 
     

Anne-Fleur van Uden
secretaris LR
anne-fleur.93013003@zwijsencollege.org

   

Leerlingpanels

Elk team heeft een eigen leerlingpanel waarin met de teamleider of leerlingcoördinator onderwerpen die spelen op de afdeling worden besproken. Ook wordt het leerlingpanel gebruikt om feedback te vragen op bepaald beleid. Met name het perspectief van de leerling is dan van belang.

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging draagt de naam 'ouderraad'.

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en de leerlingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. De ouderraad vormt tevens het klankbord voor de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Eens per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waar verslag gedaan wordt van de activiteiten en waar verantwoording wordt afgelegd aan de leden. 

Het jaarverslag 2022

De ouderraad bestaat uit betrokken ouders die graag constructief meedenken over o.a. communicatie, ouderbetrokkenheid en thema-avonden. Voor input zijn we afhankelijk van de ouders/verzorgers. Voor input óf informatie kunt u mailen naar: ouderraad@zwijsencollege.onmicrosoft.com.

 

Ouderpanels

Het Zwijsen College stelt contact met ouders/verzorgers zeer op prijs. De school organiseert jaarlijks verschillende contactmomenten met ouders/verzorgers. Door de bijeenkomsten van de ouderpanels kunnen we in nauw contact met een aantal ouders/verzorgers zaken bespreken die voor een goed verloop op school belangrijk zijn. Het perspectief van ouders/verzorgers is daarbij voor ons een belangrijk aspect.