Inspraak

Leerlingenraad

De leerlingenraad is ingesteld om de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij (de ontwikkeling van) het onderwijs en de buitenlesactiviteiten van de school en om de belangen van de leerlingen te behartigen. De leden van de leerlingenraad worden aan het begin van het nieuwe schooljaar gekozen door de leerlingen van de diverse onderwijsafdelingen. Uit de leerlingenraad worden drie leerlingen afgevaardigd naar de medezeggenschapsraad. Ook hebben leerlingen uit de leerlingenraad zitting in de sollicitatiecommissie bij de werving en selectie van nieuwe leraren.

In het leerlingenstatuut is een aantal rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd om daarmee de kwaliteit van het onderwijs en van de schoolorganisatie te bevorderen.

Leerlingenpanels

Elk team heeft een eigen leerlingpanel waarin met de teamleider of leerlingcoördinator onderwerpen die spelen op de afdeling worden besproken. Ook wordt het leerlingpanel gebruikt om feedback te vragen op bepaald beleid. Met name het perspectief van de leerling is dan van belang. 

MR

De medezeggenschapsraad van de school, waarin de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers zijn vertegenwoordigd, bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel en de locatiedirecteur van de school. In het reglement van de raad is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht.

De leden van de personeelsraad (zie hieronder) zijn tevens lid van de medezeggenschapsraad.
Willem Timmers (voorziter), Thijs Brands, Paul van Gogh, Rob Groenemans (secretaris), Leander Rath en Mike Reniers.

De ouders/verzorgers die zitting hebben in de medezeggenschapsraad zijn mevrouw Saris, de heer Zoete en de heer Elbertse. De volgende leerlingen hebben zitting in de medezeggenschapsraad: Roos Gloudemans (voorzitter), Robin Heesakkers (secretaris) en Daniël van Uden.

Het algemene e-mailadres van de MR is: medezeggenschapsraad@zwijsencollege.nl

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging is de ouderraad.

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en leerlingen. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het schoolbestuur en is een klankbord voor de oudergeleding van de MR. Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering waar terug gekeken wordt op het afgelopen jaar.

De ouderraad bestaat uit betrokken ouders die graag constructief meedenken over o.a. communicatie, ouderbetrokkenheid en thema-avonden. Voor input zijn we afhankelijk van de ouders/verzorgers. Voor input óf informatie kunt u mailen naar: ouderraad@zwijsencollege.nl

Ouderpanels 

Het Zwijsen College stelt contact met ouders/verzorgers zeer op prijs. De school organiseert jaarlijks verschillende contactmomenten met ouders/verzorgers. Door de bijeenkomsten van de ouderpanels kunnen we in nauw contact met een aantal ouders/verzorgers zaken bespreken die voor een goed verloop op school belangrijk zijn. Het perspectief van ouders/verzorgers is daarbij voor ons een belangrijk aspect. 

Carlo Hazenveld (teamleider havo 1)
Paul van Asseldonk (teamleider havo 2/3)
Rodger Wellens (teamleider havo 4/5)
Martijn Smeets (teamleider vwo 1/2)
Roy Cuppen (teamleider vwo 3/4)
Ria van Vlijmen (teamleider vwo 5/6)