Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming in ons curriculum

Bij burgerschapsvorming gaat het om actief burgerschap en sociale integratie. Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving willen zijn en er een positieve bijdrage aan leveren. De school is hierin een belangrijke oefenplaats. Door betekenisvolle ervaringen aan te bieden en met elkaar dilemma’s te bespreken, leiden wij onze leerlingen op tot kritische burgers die bewust keuzes maken en kunnen functioneren in de maatschappij. Dit kan de eigen klas zijn, de eigen school, de eigen regio, het eigen land of zelfs de hele wereld. 
Burgerschapsvorming bestaat onder andere uit de volgende drie onderdelen: internationalisering, maatschappelijke stage en kritisch denken aan de hand van dilemma’s. 

Internationalisering

Internationalisering is bij uitstek een mogelijkheid om vorm en inhoud te geven aan Europees en internationaal burgerschap. Leerlingen bewegen zich digitaal of fysiek actief buiten de eigen landsgrenzen. Zo ontwikkelen zij nieuwe competenties en leren over de leefwereld van leeftijdsgenoten in het buitenland. Ze passen hun talen toe tijdens samenwerkingsprojecten over Europese en internationale onderwerpen. 
Leerlingen kunnen ook een programma volgen van European Parliament Ambassador Schools (EPAS) en deelnemen aan Model United Nations (MUN). Vanuit de lessen geschiedenis en maatschappijleer worden experts op het gebied van VN en Mensenrechten uitgenodigd zodat leerlingen beter zicht krijgen op de uitdagingen in de wereld. Daarbij verbreden ze hun perspectief op studie en beroep.
De leeropbrengsten worden vastgelegd en kunnen door de leerlingen toegevoegd worden aan hun plusdocument bij hun diploma.

Maatschappelijke Stage (MaS) 

Nederland wordt steeds meer een participatiesamenleving, een samenleving waarin de burger gestimuleerd wordt zelf verantwoordelijkheid te nemen en geactiveerd wordt een bijdrage te leveren aan maatschappelijke processen.
Door de MaS doen leerlingen een waardevolle ervaring op en betekenen ze iets voor hun directe omgeving. Ze verwerven nieuwe vaardigheden en soms helpt de stage ook bij het oriënteren op studie- of beroepskeuze. Een MaS kan bijdragen aan bewustwording, het ontwikkelen van meer respect voor anderen en het opbouwen van zelfvertrouwen.
De MaS wordt in leerjaar 4 als aparte activiteit buiten de reguliere lessen aangeboden. 

Kritisch denken aan de hand van dilemma’s

Binnen onze vereniging OMO is er een databank ontwikkeld waarin op alle onderwijsniveaus en per thema dilemma’s zijn opgenomen. Wanneer de actualiteit daarom vraagt, zullen leraren hiervan gebruikmaken door een hierbij passend dilemma in de klas met de leerlingen te bespreken. Zo worden argumenten met elkaar uitgewisseld en leren leerlingen te luisteren, kritisch te reflecteren en de mening van anderen te respecteren.