Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van het Zwijsen College heeft een directe relatie met de waarden die de school heeft gekozen als fundament voor ons denken en handelen. De maatschappij en de arbeidsmarkt veranderen. Daarom is het meer dan ooit van belang om van de kinderen van nu competente en zelfbewuste volwassenen van de toekomst te maken, die in staat zijn de juiste keuzes te maken voor een succesvolle loopbaan. We beschouwen het als onze opdracht om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst.

In de lessen is volop ruimte voor de vijf pijlers waarop we ons onderwijs baseren:

• Actief leren. 
• Leren in samenhang. 
• Omgaan met verschillen. 
• Aandacht voor vaardigheden. 
• Reflectie en feedback. 

Met de start van Fast Lane vwo twee jaar geleden hebben we voor onderwijs op maat gezorgd door de individuele leerling de mogelijkheid te bieden te compacten en te versnellen. Het wordt op deze manier mogelijk voor leerlingen hun vwo-diploma in vijf jaren te behalen of een deel van het curriculum in vijf jaren af te ronden.
Het onderwijs sluit aan bij de huidige generatie leerlingen en de ontwikkelingen in de maatschappij. Om het onderwijs nog beter toe te snijden op de individuele leerling benutten we de mogelijkheden van ICT en gebruiken we digitale leermiddelen. Dankzij de inzet van digitale leermiddelen op een eigen Chromebook kunnen leerlingen individuele, passende leerroutes doorlopen. Dankzij het succes van vorig schooljaar starten we met het gebruik van een eigen Chromebook in de eerste klassen. Voor meer informatie: www.zwijsencollege.nl/groep8/nieuws/eigenchromebook. We zorgen voor samenhang in ons onderwijs door doorgaande leerlijnen en vloeiende overgangen in de schoolloopbaan van leerlingen te garanderen. 

Het onderwijsprogramma is erop gericht het leren van leerlingen te stimuleren. Dit gebeurt tijdens vaklessen waarin vakkennis en -vaardigheden centraal staan. Deze lessen worden veelal klassikaal gegeven. Met verschillende activerende werkvormen bereiken we dat lessen afwisselend zijn en op maat. Dit zorgt ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven tijdens het leerproces. Leerlingen ontvangen doorlopend feedback op hun ontwikkeling tijdens de les en naar aanleiding van voortgangstoetsen. In de dakpanklassen worden determinerende toetsen afgenomen die het advies voor de leerroute ondersteunen.
Daarnaast zijn er Zwijsenuren die vakoverstijgend of vakaanvullend zijn. Zo is er aandacht voor mediawijsheid, de werelden van techniek, een gezonde leefstijl, weerbaarheid en examentraining. Binnen deze uren is er ruimte voor talentontwikkeling. Leerlingen kunnen kiezen voor modules, bijvoorbeeld: robotica, 3D-tekenen, koken, sport, muziek, street art, enz. Tijdens de activiteitenweek vinden diverse activiteiten plaats, waarbij specifieke vaardigheden worden aangeleerd. Met ons onderwijs in de vaklessen, Zwijsenuren en de activiteitenweek willen we recht doen aan de diversiteit van onze leerlingen, activerende lessen aanbieden en leerlingen vaardigheden aanleren. 

Dagindeling
De vaklessen en Zwijsenuren komen zoveel mogelijk in eenheden van 60 minuten op het lesrooster voor. De leerinhoud is minder versnipperd; er zijn relatief weinig wisselmomenten op een dag, terwijl er toch verschillende contactmomenten in de week met de vakleraar zijn. 

Toetsweken
De jaarplanning, waarbij een drietal toetsweken een lesperiode afsluiten, zorgt voor overzicht en rust in het lesrooster. Bovendien leren leerlingen in een vroeg stadium hun lesstof te plannen. In de (voor)examenklassen hebben de leerlingen vier toetsweken.