Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de school, waarin de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers zijn vertegenwoordigd, bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de rector van de school. In het reglement van de raad is nauwkeurig aangegeven, welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht.

De leden van de personeelsraad zijn tevens lid van de medezeggenschapsraad. De ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad zijn mevrouw Hertoghs, de heer Van den Bosch en de heer Zoete. De leerlingen die zitting hebben in de medezeggenschapsraad zijn Berend Manders (voorzitter LR), Stan van Hoof en vacature.

Alle leden van de Oudergeleding van de MR hebben tevens zitting in de Ouderraad (OR). De OR is bereikbaar via orzwijsen@gmail.com